Димитрия Желязкова

Обучение по езикова култура

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

ПУБЛИКАЦИИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Е-поща Печат PDF

 

 

1996 г. Желязкова, Д. П. Журналистически статии във в.”Марица”, отдел “Общество” - самостоятелни и в съавторство с Галина Константинова.

 

1999 г. Желязкова, Д. П. (в съавторство с Кр. Танева). Тестове по езикова култура за кандидат-студенти. Пловдив: Полиграфия. 93 с.

 

1999 г. Желязкова, Д. П. . Тестове по езикова култура. Хасково: Тих труд - ЕООД. 96 с.

 

2000 - 2003 г. Желязкова, Д. П. Тестове за упражнения по езикова култура. Пловдив: Нанси. (Някои от тях са в съавторство с Кр. Танева).

 

2004 г.Желязкова, Д. П. Речник по правопис. Тестове, С.:Ромина. 104 с.


2004 г. Желязкова, Д. П. (в съавторство с Наталия Янкова). Български език за чужденци. Специализирани текстове по  психология, мениджмънт, бизнес комуникации, икономикс, основи на правото. Пловдив. 124 с.

 

2005 г. Желязкова, Д. П. Езикови справки. Тестове… С.: Ромина. 124 с.

2005 г. Желязкова, Д. П. Български език за китайци в картинки и речник (с помощта на Джанг Цюлинг и Лии Лин). Пловдив: РК „Принт”. 78 с.

 

2006 г.Желязкова, Д. П. Теория и речник на слятото, полуслятото и разделното писане. Тестове… С.: Ромина. 122 с.

 

2006 г. Желязкова, Д. П. Есетата на най-добрите. Тестове по езикова култура за кандидат-студенти. Стара Загора: Алфамаркет. 70 с.

 

2006 г. Желязкова, Д. П. Тестови задачи по български език за кандидатстване във ВУЗ. Предлагани варианти на изпитни формати за ПУ, ВТУ, Благоевградски университет, ВСИ – Пловдив. Пловдив: Нанси. 112 с.

 

2007 г. Желязкова, Д. П. Правописен речник + правописни правила (в таблици). Тестове ...Пловдив: Нанси, 208 с.

 

2008 г. Желязкова, Д. П. Българска граматика в таблици + литературни термини + тестове за МАТУРА по български език и литература + прием във ВУЗ. Пловдив: Нанси. 190 с.

 

2008 г. Желязкова, Д. П. Тестове по езикова култура. Най-нови варианти. Пловдив: Нанси. 132 с.

 

2008 г.Желязкова, Д. П. Знаете ли български език? 1000 думи на китайски, корейски и японски (с помощта на Ли Мейдзяо, Хе Джун и Йоко Асада). Пловдив: ИК „Каприз”, (под печат).

 

2009 г. Желязкова, Д. П. Как да пишем есе. Теория и практика.С :Ариадна.144 с.2009 г. . Желязкова, Д. П. Езикова култура. Българска граматика в таблици. Правопис и пунктуация. Речникови справки. Упражнения и тестове. Пловдив: Нанси. 232 с.

 

2009 г. Желязкова, Д. П и авторски колектив. Тестове за матура по български език и литература. С.: Ученически свят. 128с.

 

2009 г.Желязкова, Д. П Знаете ли български език? 1000 думи на китайски, корейски и японски (с помощта на Ли Мейдзяо, Хе Джун и Йоко Асада). Пловдив: ИК „Каприз”, (под печат).

 

2009 г. Желязкова, Д. П . Разбирането на числителното име ЕДИН при възприемането на българския език като чужд (с оглед на обучението на чуждестранни студенти в Пловдивски университет). – Във: Човекът и езикът. Универсум. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов. Пловдив: Университетско издателство ”Паисий Хилендарски”, 2009, 199 - 218.

2010 г. Желязкова, Д. П. Речник по правопис. Граматика и пунктуация в таблици. Речник на слятото, полуслятото и разделното писане. С. : Ариадна, 184 с.

2011 г. Желязкова, Д. П. Езикова култура. Тестове. Езикови съвети. Пловдив: Летера, 108 с.

 

Конференции с международно участие:

 

БЪЛГАРИЯ

30.09. - 02.10.2004 г. - Ямбол

 

2004 г. Желязкова, Д.П. Проблемът за разбирането в парадигмата на съвременната хуманитарна наука (Обзор на чуждоезичната литература). // Наука, техника, технологии и образование .Сборник научни доклади, том І, 184 -190.

2010 г. Желязкова, Д. П. Нова книга за учителя и ученика към издателство "Просвета" ( с оглед на трудностите при усвояване предимно на смисловия правописен принцип. // Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Сборник с доклади от Националната конференция по проблемите на съвременната българска книжовна норма, Пловдив, 26-27 ноември 2010 г., 67-77с.

РУСИЯ

01.03. 2005 г. - Москва

Желязкова, Д.П. Понимание как активное личностное поведение и метарепрезентации. // Понимание в комуникации. 2005. Тезись докладов Международной научной конференции. Научно-исследовательский вьчислительньй центр - Московский государственньй университет им. М. В. Ломоносова, 24-26

Публикациите от конференцията на интернет адрес:

http:// uni - persona.srcc.msu.su/ content.html

АРМЕНИЯ

28.09. – 1.10. 2008 г. - Ереван


Армения и Болгария: прошлое, настоящее, будущее.

Желязкова, Д.П.. Употребата на числителното ЕДИН, ЕДНА, ЕДНО, ЕДНИ като неопределително местоимение (с оглед на обучението начуждестранни студенти в Пловдивски университет).


 

 

 

 
eXTReMe Tracker